bouquet

จัดดอกไม้ หน้าศพ และพวงหรีด ณ. วัดมงคงประชาราม

ทางร้านดอกไม้ มิ่งไม้ ยินดีมากค่ะที่ได้รับงานชิ้นนี้ ด้วยเจ้าของงานนี้มีความกรุณาเป็นอย่างยิ่งที่ให้ทางเราได้จัดดอกไม้ที่มีคุณค่า
และให้ทางเราดูและตลอดงานที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ

เริ่มต้นด้วยจัดดอกไม้ตามรุปดังนี้ค่ะ

ดอกไม้หน้าศพ

ดอกไม้หน้าศพ

ดอกไม้หน้าศพ หรือจัดดอกไม้เมรุ

ดอกไม้หน้าศพ หรือจัดดอกไม้เมรุ

และพวงหรีดอีกมากมาย ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะ

พวงหรีด ส่ง วัดมงคงประชาราม

พวงหรีด ส่ง วัดมงคงประชาราม

พวงหรีด ส่ง วัดมงคงประชาราม 1

พวงหรีด ส่ง วัดมงคงประชาราม 1

พวงหรีด ส่ง วัดมงคงประชาราม 2

พวงหรีด ส่ง วัดมงคงประชาราม 2

Tagged with:
Posted in พวงหรีด
In Archive